Styremøte 19.05.2022

 

Alle i styret var til stede.

Innkjøp av rosetter til AG – og lydighetsstevne.

Trofè, Lillehammer, kontaktperson der er Berit Langseth.
AG har innhentet priser og forslag til hvordan de skal se ut. Det var tre alternativer å velge mellom.

Styret vedtok enstemmig følgende:
Innkjøp av 300 rosetter til AG-stevne for kr 18225,-
Rosetter selges til deltakere for kr 40.-

Avventer med å bestille rosetter til lydjghetsstevnet til man vet hvor mange man må ha. Gro hører med Helene om hvor mange man trenger.

Nøkler til Klubbhuset
Bare noen få som har tilgang til Klubbhuset i dag, det er få nøkler. Det er behov for at styret og interne instruktører har tilgang til klubbhuset uten å være avhengig av å låne nøkler av hverandre.

Derfor vil det bli montert en nøkkelboks, med 4 tall, inne i utstyrsbrakka. Det er kun styret og interne instruktører som får tilgang til denne nøkkelboksen. Marlèn ordner med nøkkelboks.

Det er tidligere montert en nøkkelboks ute på utstyrsbrakka, slik at medlemmer kan trene og benytte klubbens utstyr som står lagret der. Koden til denne ligger ute på klubbens gruppe for medlemmer på Facebook.

Kommunikasjonskanal for styre
Styret har frem til nå kommunisert via e-post. Dette fungerer lite tilfredsstillende.
Derfor går vi nå over til å benytte Messenger.


Materialeansvarlige
Vi har oppnevnt tre materialeansvarlige som kan foreta innkjøp innenfor gitte rammer gitt ved årets budsjett . Må ikke behandles av styret før innkjøp, men tar opp som referatsak ved neste styremøte og kvitteringer må overleveres til kasserer.

Sølvi har ansvar for AG, Øyann for bruks og Gro for rally/lydighet.

             

Simen Bækken kan være interessert i å komme til Lia. Han selger diverse hundeutstyr og hundemat. Marita tar kontakt med han for å høre hva kan tilby klubbens medlemmer

Aktiviteter med fastsatt dato:
Massevis av aktiviteter har pågått og pågår. Valpe og hverdagslydighet, grunnkurs i lydighet, rally for nybegynnere, AG og fotografering i Lia.

Treninger både for bruks og AG som før i Lia og annen hver uke i skogen for bruks.

2-3  juli er det AG stevne
5 juli Bruksstevne, kveldsstevne , spor klasse D og C
12 juli Bruksstevne, kveldsstevne, spor klasse B
18 august: Bronsemerkeprøve i Lia
17 -18 september: Brukslydighet med Heidi Linnerud
24 -25 september: Lydighetsstevne i Lia
30. oktober uoffisielt valpeshow

Under planlegging

Agility
Planlegges kurs til høsten for både nybegynnere og videregående med intern og ekstern instruktør.
Har avtalt å møte noen ungdommer, kan være interesse for et kurs for ungdom.

Bruks
Runderingskurs med Kari Anne Lier Hansen er under planlegging

Lydighet:
Man håper å få til et lydighetskurs med Heidi Billikvam, men trolig ikke før i 2023

 

Dugnadsliste i Lia, savnes. Sølvi ordner den.

 

 

Ref: Tove

 

Styremøte 8. mars 2022

Til stede: Gro, Marita, Sølvi, Beate, Tove og Øyann. Kamilla tilgjengelig på telefon ved behov.

Møte for å gå igjennom saker til årsmøtet.

Saksliste:
Påmelding til årsmøte
Nye statutter til «Årets Hund»
Endringer av periode for medlemmer i valgkomiteen
Innkjøp av Agilityutstyr
Oppbevaring av utstyr
Interne kurs og honorar


Påmelding til årsmøtet

Frist for påmelding er satt til 13.03.2022. Få påmeldte foreløpig.
Beate tar kontakt med hev og sier ifra hvor mange vi blir.
Meny: Grillet sandwich og kanelsnurrer, kaffe, te og kakao.


Nye statutter «Årets hunder»

Før jul ble det satt ned 3 ulike arbeidsgrupper for å revidere statuttene for årets hunder, slik at de blir mer funksjonelle i forhold til dagens situasjon og konkurranseformer.  Årsmøte kan komme med forslag til endringer til de nye statuttene.

Endringer av periode for medlemmer i valgkomiteen

Lederen i valgkomiteen har trukket seg fra sitt verv. Man trenger derfor en ny leder i valgkomiteen. Gro hører med Helene Einlien og Elin Dagsøy om en av de kan overta ledervervet i valgkomiteen de neste to årene. Valgperioden vil da endre seg og bli mer hensiktsmessig.

Innkjøp av Agilityutstyr

Sølvi fremmet saken innkjøp av agilityutstyr på vegne av AG-gruppen. Flertallet i styret mener at dette kunne vært håndtert som en styresak, og ikke en årsmøtesak, men Sølvi ønsker ikke å trekke saken. Man viser til at AG fikk kr 35 000 i 2021 til innkjøp av utstyr, og at det er ca 10 av 114 medlemmer som trener agility fast.

For at saken skal behandles på årsmøte bør et eksakt kostnadsoverslag foreligge. Marita påpeker at styret må også få legge frem sin side av saken og vise hva man har innvilget til AG-utstyr tidligere, slik at årsmøtet får mulighet til å se begge sider av saken før de avgir sine stemmer.

Oppbevaring av utstyr 

Oppbevaring til hinder AG: Ønsker egen brakke til oppbevaring av AG-utstyr. Dette er lite aktuelt, da vi leier plassen for 5 og 5 år, og kommunen har signalisert at vi muligens ikke får forlenget kontrakten vår når nåværende leieperiode utløper. Vi har nå igjen 3 år av leiekontrakten. Vi må rydde og eventuelt ordne med noen hyller i bod og brakka, for å få det mer hensiktsmessig. 

Interne kurs og honorar:

Hvilket honorar instruktører kommer frem i regnskapet.
Styret mener dette er en styresak og ikke en årsmøtesak. 

Med instruktør menes de som har NKK trinn 1 eller tilsvarende instruktørutdanning.

Til informasjon: Klippet inn fra NKK:
Om man vil bli ins INSTRUKTØR TRINN I - grunnopplæring av hund For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav: 

∙ være minst 18 år gammel
∙ være medlem i medlemsklubb
∙ forplikte seg til å virke som instruktør
∙ akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler
∙ i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav
∙ med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I

* oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:
* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C
* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1
* 2. premie kl II LP eller LP1 tittel
* Deltatt i kl II agility
* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere
* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve
* B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO
* Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2
* 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel
* 2. premie Kreativ LP kl 2
* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klubb. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klubb.

Eventuelt:

Styret ønsker å se på muligheten for å dele klubben i to. Styret forbereder sak til et eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Styremøte 11. januar 2022

Møtet ble avholdt digitalt.

Tilstede: Beate, Gro, Sølvi og Tove
Kamilla tilgjengelig på telefon.

Saksliste:

1. Status valpeshow
2. Eksterne kurs 2022
3. Interne kurs 2022
4. Stevner 2022
5. Årsmøte
6. Statutter årets hunder
7. Gudbrandsdal Hundeklubb side på Facebook- Chat
8. Eventuelt

1.Valpeshow 

Arrangeres på Tretten søndag 27. februar. Påmeldingsfrist: 13. februar. 47 påmeldte pr i dag.
Raseklubbene må godkjenne at rasene blir med på valpeshow. Ny regel fra NKK om at raseklubbene må godkjenne at sin rase/raser deltar på valpeshowet.
Flere raseklubber har avvist valpeshow og 25 raseklubber har fortsatt ikke godkjent.

Må holde seg oppdatert, og legge til rette etter gjeldene restriksjoner og smittevernstiltak.

Sølvi jobber med oversikt av behov for personell.
Parkeringsavgift? Gratis parkering.
Rosetter kjøpes av Trofè Lillehammer (de har også rosetter for LP 30 cm med tre bånd, kr 49 -  3 ukers leveringstid.) Rett Sølvi?
Premier er ok til valpeshowet. (Kopper og noen glass + rosetter)

2. Eksterne kurs 2022

AG: ønsker kurs i løpet av våren med ekstern instuktør
Bruks: Undersøke om Østlie fortsatt kan ha kurs i vinter.
Runderingskurs i løpet av våren, dersom det er interesse for det.

3.Interne kurs 2022

Valpekurs og hverdagslydighet, på vår og høst – Beate- evt medhjelpere?
Lydighetskurs: Helene?
Sporkurs nybegynner i mai – Beate, evt medhjelpere
Agility, planlegges i mai dersom det er interesse
Rallylydighetsintrokurs: Helene/ Gro?

4. Stevner 2022

AG offisielt stevne 2 og 3 juli
AG arrangerer uoffisielle dersom det er interesse for det.
Offisielt Lydighetsstevne,  Helene jobber med saken. Må avklare med/ få tak i dommer før dato settes.
Eventuelt et uoffisielt Rallystevne som avslutning på innføringskurs i rally

Bruks, planlegger 3 offisielle kveldsstevner i spor, to k på vår og et på høst.
Datoer for vår-stevnene fastsettes i løpet av april.
Gro ordner en oversikt over klubbens kommende aktiviteter som legges ut på hjemmesiden.

5. Årsmøte
Årsmøte i uke 11, Onsdag16. mars klokka19:00
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 16. februar.

Styret innkallelse til ordinært årsmøte senest 2 uker før møtet.
Med innkallelsen følger: saksliste, årsberetning og regnskap med revisors beretning.

Oppgavefordeling

  • Sølvi-skriver årsberetning for AG.
  • Tove skriver årsberetning for styret
  • Beate skriver årsberetning for kurs/ aktiviteter
  • Øyann, regnskap med revisorsberetning.

Valg, oversikt over hvem som er på valg i 2022, Leder i Valgkomiteen har fått oversikten.
Følgende er på valg i 2022:

Leder – velges for 1 år (Beate Letrud)
Nestleder- velges for 2 år (Gro Vestues)
1 Styremedlem- velges for 2 år (Kamilla Nyhagen)
1 Styremedlem, vara – velges for 1 år ( Marita Dalseghagen)

Vara Revisor, velges for 1 år (Per Johan Smestad)

Vara valgkomiteen, velges for 1 år (Kitty Killi Jevne)

6. Statutter årets hunder
AG foreslår annen fordeling av poeng , komme med forslag på Chat, bli enige og legge det fram som sak for årsmøtet. Gro og Helene lydighet og rally. Bruks Beate, Tove og Øyann tar bruks. Søvli hører om Tove B kan ta for utstilling.
Gro påtar seg oppgaven og regne ut hvem som er årets hund i de ulike grener.

7. Gudbrandsdal Hundeklubb side på Facebook- Chat
Gro har ansvar for klubbens hjemmeside og facebook side.
Beate, Gro og Øyann har ansvar for å svare på spørsmål som kommer inn via denne chatten.

8.Eventuelt

Ref: Tove

Styremøte torsdag 16. september 2021

Møtet ble avholdt digitalt.

Tilstede: Øyann, Gro, Sølvi, Marita, Kamilla, Beate og Tove 

Søknader/ prøve- konkurranse:

NKK har nå endret systemet sitt slik at de tidligere fristene ikke gjelder lenger.

AG har søkt om stevne 2 og 3 juli, i klasse 1 og 2.
Bruks:  Søke om 3 kveldsstevner i løpet av 2022, antakelig et på vår/forsommer og to på høsten. 

Kommende kurs

Rally: Gro og Helene, Gro jobber videre med dette.

AG:  Ingen under planlegging akkurat nå

Lydighetkurs/Brukslydighetskurs : Kamilla undersøker dette videre, hun tar kontakt med bla Terje Østlie. Evt ”vinterkurs” Evt samarbeide med annen klubb.

Det har nettopp vært avholdt valpe og hverdagslydighetskurs i Lia .

Opprydding før vinteren:

Dugnad

AG:  De rydder og soper utstyrsbrakka og gjør den klar for vinteren. Bruksstigen plasseres lengst inne. Hopphinderet må  stå så det er lett tilgjengelig. Slå bark og kalk ned i utedo.
Bruks  rydder klubb-brakka , tømmer søppel, ha inn utemøbler.

Tove og Marita vasker brakka og avtaler seg i mellom.

Leie av hall i vinter for innetrening for medlemmer av GHK

Fint tilbud for klubbens medlemmer. Medlemmer betaler 50 kr for de gangene de møter opp. Beate tar kontakt med Stav og booker Hippodromen.  AG har sine treninger i egen leid hall.

Evaluering av stevner

AG - det gikk såpass bra at de vil prøve igjen. Fine tilbakemeldinger fra startende. Bra med påmeldinger. 7-8000 i overskudd.

Bruksstevne:  Mange påmeldte til å være kveldsstevne.  Prøver igjen til neste år. 

Eventuelt:

Nye hinder, trehvite- Sølvi har lagd nye og lagt ut 6000, - Vedtak: Sølvi får tilbake 6000.- kr for 10 nye hopphindre  De gamle røde hindrene selges til høytbydende.

AG-kurs hvor mange deltakere: 7 stk har betalt for kursavgift.

Vipps – tar gebyr…  kun til kiosk etc- kursavgifter innbetales på konto

Ref:  Tove

Styremøte 25.05.21

Styremøte via Teams.

Stevner 2021

17.07.21 arrangerer GHK stevne i  Agility/Hopp klasse 1, i Lia, se terminlista til NKK
Et rallylydighetsstevne er også under planleggeing. Opplysninger kommer om dette så snart man vet om det er mulig å få det til.

Ingen bruksstevner arrangerers i 2021

Aktiviteter/ Treninger

8-9 mai Agilitykurs i Lia alle nivåer. Mer opplysninger ligger ute på Klubbens Facebookside.

Følgende kurs er under planlegging i GHK`s regi og mer opplysninger vil bli bekjentgjort når man vet mer:

Nybegynnerkurs i Agility
Innføringskurs i Rally
Valpe og hverdagslydighetskurs
Apporteringskurs
Sporkurs, bruks

Treninger i Lia 2021

Agility trener fast hver mandag og onsdag fra klokka 17:30

Bruks trener hver tirsdag. I lik uke (uke 16-18-20 osv) trenes det i Lia og på ulik (15-17-19 osv)uke i skogen.  Oppmøte klokka 18

Planlagt trening i Hippodromen 6 april avlyses på grunn av Covoid 19 og smittevernsregler.

Ref: Tove

Styremøte 29.03.2021

Møte via Teams

Tilstede: Beate, Marita, Kamilla, Gro, Sølvi, Øyann og Tove

Styret har bevilget penger til å gruse veien ned til treningsplassen.

AKTIVITETER/ KURS:

Planlegges et hverdagslydighetskurs i løpet av juni.

Et innføringskurs i rally er også under planlegging. Det vil bli et helgekurs i løpet av høsten.

I august blir det et helgekurs (14 og 15 august) i Agility i Lia.

Klubben arrangerer også et AG-stevne 17.07.21 og det er fortsatt mulig å melde seg på.

Alle aktiveteter og kurs legges ut med mer konkret informasjon på klubbens hjemmeside og Facebookside. Så følge med der.

Styret ønsker klubbens medlemmer en god sommer.

Referat fra årsmøte for 2020 - 16. mars 2021

SAKSLISTE

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter fra møte for å underskrive protokoll
  • Behandle årsberetning
  • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
  • Valg

Godkjenning av innkalling og saksliste: - Godkjent

Oppnevning av følgende:
Møteleder: Beate Letrud
Referent: Tove Lund
Tellekorps: Silje Walquist Rindhølen
Skrive under møteprotokoll: Eline Steine Sund, Anne Britt Aanstad og Helene Einlien.

Godkjenning av årsberetning: - Godkjent

Godkjenning av regnskap med revisors beretning: - Godkjennes, men det er ønskelig at posten som gjelder treningsplass spesifiseres mer. 

Valg

VERV

NAVN

VARIGHET

Kommentar

Leder

Beate Letrud

1 år

Gjenvalg

Nestleder

Gro Vestues

2 år

Ikke på valg 2021

Kasserer

Øyann Brandstad

2 år 

Gjenvalg

Sekretær

Tove Lund

2 år

Gjenvalg

Styremedlem

Sølvi Blomberg

2 år

Ny

Styremedlem

Kamilla Nyhagen

1 år

Ny

Vara styremedlem

Marita V. Dalseghagen

1 år

Ny

       

Revisor

Benedikte Lura Hellisen

2 år

Gjenvalg

Vararevisor

Per Johan Smestad

1 år

Ny

       

Leder, valgkomitè

Kjetil Bergheim

2 år

Gjenvalg

 

Helene Einlien

2 år

Ny

 

Elin Dagsøy

2 år

Ny

Vara

Kitty Marie Killi Jevne

1 år

Ny


Forslag fra representanter fra møtet at Elin Dagsøy velges som  varastyremedlem i stedet for Marita 

Årets hunder

Utstilling: Dajmens The Secret - Tove Byrløkken

Lydighet: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Rally: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Agility: Taabernakkelin Qultavaltaus - Sølvi Blomberg

Årets nykommer:
Gro Vestues og Mio er årets nykommere. 


Ref: Tove

Møte med Agility 19.01.2021

Styret , Sølvi og Tove B

Tove B og Sølvi forklarte hva som trengs av utstyr for å kunne arrangere et AG-stevne med både hopp og AG. De er positive til stå ansvarlige for stevnet og mener at de har tilgang på nok medhjelpere for å avvikle et stevne.

 

Søknadfrist for å avholde stevne for 2022 er utsatt til 01.08.2021

 

Kan være mulig å få til et stevne også i 2021, dette avhenger av NKK og om man får bukt med Coronaviruset.

 

Vedtak:

Styret i GHK innvilger  kr 27150,- til innkjøp av vippe, hjul, tunnel 6m og 10stk tunnelholdere til ca 27150kr pluss frakt. Dette inkl de 6000kr dere allerede er lovet. Så nye midler er da 21150kr pluss frakt. Dette plikter AG-gruppa til å holde stevner og kurs i klubbens regi.

Styret

Styremøte 09.01.2021

Styremøte via Teams lørdag 9 januar 2021-01-09

Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Eline og Tove

 

Covoid 19 gir restriksjoner på sosiale møter/ sammenkomster, så møtet ble avholdt via Teams.

Styret og medlemmer

Vi ber om at medlemmer som vil ha tatt opp saker med styret, sender disse til styrets email.  Adressen står på klubbens hjemmeside. Svar kan ikke forventes før vi neste styremøte er avholdt. Det er ca 6-10 uker mellom møtene, så derfor tar det tid før man må svar. 

Kurs og aktiviteter bekjentgjøres på klubbens FB-side.

Midler fra Sparebank 1

Vi søkte Sparebank 1 om midler og var så heldige at vi fikk 20 000 kr i støtte. De pengene fordelte styret på 3 ulike aktiviteter ut i fra hva vi hadde søkt støtte til i vår søknad til Sparebank 1. Dette mener styret må være en grei og rettferdig måte å fordele disse pengene slik:

AG: 6000,- kr
Bruks 6000.- kr
Leie av Hippodromen 6000,-
Rallylydighet 2000,-

Det ble søkt om totalt kr 53 300 til ulike tiltak. I søknaden var denne summen fordelt på følgende måte. En tredjedel til agilityutstyr, en tredjedel til bruksutstyr og en tredjedel til å opprettholde et aktivitetsnivå gjennom vinteren for alle medlemmer, dvs hall-leie på Stav. I tillegg var det en liten sum til nye rallyskilt pga nytt regelverk i rally samt muligens  til noe nødvendig utstyr.

Regelverket for rallylydighet er under revisjon og vil etter hvert bli sendt ut på høring. Styret vil etter endt prosess med regelverket  skaffe nye skilter og event. annet nødvendig utstyr for å kunne tilby medlemmer denne aktiviteten. Dette kan være en super aktivitet for de som ikke

sammen med sin hund.
AG, har i løpet av året fått noe nytt utstyr. Det har blitt kjøpt inn flere tuneller og tunellholdere. Det har vært gitt penger til litt restaurering av blant annet møne.

Bruks: Ingen innkjøp de siste 25 årene, så penger går til ny stige.

Leie Hippodromen på Stav. Gratis trening inne for ALLE medlemmer annenhver uke frem til april.

Treningene inne er for ALLE, men man må kanskje trene på enn litt annen måte enn man vanligvis gjør fordi man skal ta hensyn til hverandre og også ivareta restriksjoner i fht Covoid 19. Vi har ikke lagringsmuligheter pga covoid 19

Nytt Lovverk:
GHK reviderte lovverk, som ble vedtatt ved siste årsmøte har endelig  blitt godkjent av NKK .


Søknad om stevne

Søknadsfrist opprinnelig 1 februrar er  utsatt  til 01.08.21

Gjelder utstilling, lydighet og agility

Planene er å søke om holde et lydighetsstevne 2 og 3 juli 2022.

Et eventeuelt AG-stevne må avklares med Agilitygruppen.

Styret.

Ref: Tove