Lover for Gudbrandsdal Hundeklubb

Vedtatt av årsmøtet den …………

Sist revidert i 2017 i samarbeid med NKK

KAPITTEL 1

- NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

Klubbens navn er Gudbrandsdal Hundeklubb

Her forkortet til GHK

§ 2 Tilknytning

Gudbrandsdal Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Klubben har sete og verneting i Gudbrandsdalen, og dekker området Gudbrandsdalen med sidedaler.

§ 3 Formål

Klubbens formål er å

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

c) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt

vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb

d) ivareta medlemmenes kynologiske interesser

KAPITTEL 2

- MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som

antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

2

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg

også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent

eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg

rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) utmeldelse

b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen

uregulert gjeld til klubben

c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre

e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite

f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs

medlemsklubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner

(felles regler for alle klubber)

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som

medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å tre ut, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap

for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs

Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt

skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og

inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig

og bindende.

§ 9 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves

2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et

enkeltfelt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

3

KAPITTEL 3

- ORGANISASJON

§10 Klubbens organer

a) Årsmøtet

b) Ekstraordinær årsmøte

c) Styre

d) Valgkomité

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med minst 3

ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel, slik at frister for

forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:

Dagsorden

Undertegnet årsberetning

Undertegnet regnskap med revisors beretning

Forslag til kandidater til valgene.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:

Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

4

§ 13 Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

Årsberetning.

Regnskap med revisors beretning.

Budsjett for neste år.

Planer for drift og aktivitet neste år.

Valg av:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

3 styremedlemmer

Valg av representanter til NKK-regionen.

I tillegg behandles:

Valg av revisor med vararevisor.

Valg av Valgkomité

Valg av andre komiteer som klubben har opprettet

Andre saker som står oppført på dagsorden.

 § 14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller

oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer som alle velges av

årsmøtet.

Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene.

b) Avholde årsmøte.

c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.

d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

e) Oppnevne komiteer (medlemmene i komiteene velges av årsmøtet), eventuelt redaktør, og

representanter for klubben.

f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.

g) Utarbeide retningslinjer for komiteer og eventuelt redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

5

§ 16 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

KAPITTEL 4

- REVISOR

§ 17 Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5

- DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

Æresmedlem, lovendring og oppløsning.

Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler Lions førerhundskole.

Definisjoner

Absolutt flertall

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer

Statutter Årets Hunder

Årets Hunder

Det skal kåres en lydighets-/bruks-/agility- og utstillingshund uansett klasse.
Fører(e) må være eier/ medlem eller familiemedlem i Gudbrandsdal Hundekelubb.

• Årets hunder regnes ut etter oppsatt poengberegning.
• Tre resultater fra offisielle stevnet teller.
• Resultatene må være oppnådd under minst to forskjellige dommere.
• Året regnes fra 01.01 til og med 31.12
• Hver enkelt deltaker er ansvarlig for å melde sitt resultat til styret.
• Ved lik poengsum, kåres den ekvipasjen med flest seire, annenplasser, osv.
• Premien utdeles ved påfølgende års generalforsamling.

Årets Nykommer

Fører(e) må være eier/ medlem eller familiemedlem i Gudbrandsdal Hundekelubb.

Utmerkelsen skal gå til en ekvipasje som har debutert med ny hund i løpet av året. Året regnes fra 01.01 til og med 31.12.  Det skal legges vekt på at ekvipasjen er ny av året og at denne har vært aktiv på treninger og vist vilje og arbeidslyst. Ekvipasjen skal være positiv og en god representant fra Gudbrandsdal Hundeklubb. Ellers står styret i Gudbrandsdal Hundeklubb fritt til å utpeke Årets Nykommer, uavhengig av resultater og gren. Styret står fritt til å bestemme om denne skal deles ut hvert år.

 

POENGBEREGNING -ÅRETS HUNDER.

Utstilling.

Bir / Bim

Konkuranseklasser

Premiegrader

BIR

40

1.JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK

27

KVAL 1

14

BIM

39

2.JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK

24

KVAL 2

11

2.BHK / 2.BTK

35

3.JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK

21

KVAL 3

8

3.BHK / 3.BTK

34

4.JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK

19

 

 

4.BHK / 4.BTK

33

Tillegg for CK

3

Tillegg for CK

3

Tillegg for CERT

3

Tillegg for HP

2

Tillegg for HP

2

Kun høyeste premiering er tellende.

 

 Lydighetsprøver.

Eliteklasse

Klasse III

Klasse II

Klasse I

1. Premie

38

1. Premie

30

1. Premie

22

1. Premie

14

2. Premie

35

2. Premie

27

2. Premie

19

2. Premie

11

3. Premie

32

3. Premie

24

3. Premie

16

3. Premie

8

 

 

Klassevinner

6

 

 

 

 

 

Nr 2 i klassen

5

 

 

 

 

 

Nr 3 i klassen

4

 

 

 

 

 

Nr 4 i klassen

3

 

 

 

 

 

Nr 5 i klassen

2

 

 

 

 

 

Nr 6 i klassen

1

 

 

 

 

 

Agilityprøve.

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

1. Premie

35

1. Premie

22

1. Premie

14

2. Premie

32

2. Premie

19

2. Premie

11

3. Premie

29

3. Premie

16

3. Premie

8

 

 

Klassevinner

6

 

 

 

Nr 2 i klassen

5

 

 

 

Nr 3 i klassen

4

 

 

 

Nr 4 i klassen

3

 

 

 

Nr 5 i klassen

2

 

 

 

Nr 6 i klassen

1

 

 

Brukshundprøve.

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

CERT

38

Opprykk

30

Opprykk

22

Opprykk

14

Godkjent

35

Godkjent

27

Godkjent

19

Godkjent

111

Klassevinner

2

Klassevinner

2

Klassevinner

2

Klassevinner

2